ความนึกคิดเกี่ยวกับสรวงสวรรค์

1. หากบนสรวงสวรรค์ ยังมีความเหลื่อมล้ำในระดับสูง ที่นั่นย่อมไม่ใช่สรวงสวรรค์

2. แต่หากผู้ที่ด้อยโอกาสที่สุดจากความเหลื่อมล้ำบนสรวงสวรรค์ ยังคงรู้สึกว่าได้รับการแบ่งสรรทรัพยากรที่มากพอ ที่นั่นก็ยังคงเป็นสรวงสวรรค์

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply