ปก wired feb 2010 – the new industrial revolution น่าสนใจมาก Chris Anderson มาเอง

via tweetie

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply