The root of fear…

The root of fear…

The Root of Fear

“รากของความกลัวคือความไม่เข้าใจ”

วีระวัฒน์ วีระประเสริฐศักดิ์

“The root of fear is to not understand.”

Weerawat Weera (Perthz)

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply