หนังสือรออ่าน The Innovator’s Dilemma

หนังสือเกี่ยวกับเทคโนโลยีและธุรกิจหลายๆ เล่ม แค่ 1-2 ปี ก็นับว่าเก่า

แต่เล่มนี้เกิน 10 ปี เข้าขั้นคลาสสิค เพราะเล่นที่รากฐานความคิดจากกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงมากมาย