#onet ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่เหตุผลที่ซาอุฯ ตัดสัมพันธ์ทางการฑูตกับไทย

ก) เพราะไทยเราจนเกินไป ซาอุฯ เลยไม่คบ เหมือนคนไทยชอบดูุถูกคนจน

ข) เพราะคนไทยขี้ขโมย

ค) เพราะคนไทยฆ่าเอกอัคราชฑูตของซาอุฯ

ง) เพราะ Blue Daimond

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply