#metaphor การเมืองไทย กับความสัมพันธ์ของคู่รัก

คู่รักใดๆ ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีการดูถูกกันอยู่ลึกๆ
เช่นดูถูกในชาติพันธุ์ ฐานะความเป็นอยู่ การศึกษา รสนิยม ฯลฯ

จะด้วยเหตุผลกลใดก็ตาม
วันหนึ่ง ความขัดแย้งมันต้องถูกแง้มออกมาให้ฝ่ายที่ถูกดูถูกมาตลอดเห็น เข้าใจ
และตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรกับเรื่องนี้ต่อดี ซึ่งเราพอจะเดาต่อกันได้ว่าคงไม่พ้นการแยกทาง

แต่บ้านเมืองเราแยกทางกันไม่ได้ง่ายๆ เหมือนความสัมพันธ์ทางกายและใจ ;P

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply