Filtering the Truths

Put its all on the table.

เคยบอกกับมิตรสหายไว้หลายหน หลายคน ในหลายทีว่า

ข้อมูลหรือสื่อใดๆ จากแหล่งเดียว ไม่เคยเพียงพอในการอธิบายเหตุการณ์ที่มีความซับซ้อนสูงๆ

หากอยากเข้าถึงความจริงให้มากที่สุด ให้รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาไว้บนโต๊ะ แล้วใช้จิตใจอันแจ่มจรัสของเรา คัดกรองและกลั่นกรองมันออกมา

โปรดแสดงความคิดเห็น Leave a Reply